Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2014

De Algemene Ledenvergadering 2014 werd 20 maart jl. gehouden. Was je er niet bij of wil je de notulen nog eens lezen? Ze staan hier: 2014 Notulen jaarvergadering 2014.

Financieel jaarverslag 2013

Ter voorbereiding op de algemene ledenvergadering op 20 maart aanstaande, kunnen de leden hier het financieel jaarverslag 2013 van Ondernemend Heiloo downloaden. Rapportage Ondernemend Heiloo 2013

Agenda algemene ledenvergadering 2014

De algemene ledenvergadering wordt donderdag 20 maart gehouden. Dit staat er op de agenda:

 

20 maart 2014
Algemene Ledenvergadering Ondernemend Heiloo
Locatie: Brasserie in ‘t Groen (adres: Lagelaan 8, 1851 PC Heiloo)
20:15 uur: aanvang Algemene Ledenvergadering
A G E N D A
1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 28 maart 2013
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Verslag Voorzitter, Secretaris, Evenementen, Commissies
5. Verslag Penningmeester (Financieel 2013, verslag kascommissie)
6. Décharge Bestuur & Bestuursverkiezing
7. Presentaties (Elevator Pitch Bedrijven)
8. Rondvraag & Sluiting

Afsluiting: netwerk borrel

Notulen algemene ledenvergadering 2013

De notulen van de algemene ledenvergadering 2013 lezen? Ze staan hier:  Notulen algemene ledenvergadering 2013.

Hortus Bulborum dag langer open voor leden Ondernemend Heiloo

Beste Leden,

Op vrijdag 17 mei a.s organiseren wij weer onze maandelijkse netwerkbijeenkomst.
Deze keer vindt een bezoek met rondleiding plaats bij: Hortus Bulborum te Limmen. Speciaal voor Ondernemend Heiloo blijft deze bollentuin een dag langer open om onze ondernemers met partner te verwelkomen.

De Hortus Bulborum is de enige bollentuin ter wereld waar ruim 4000 verschillende soorten tulpen,narcissen, hyacinten, en andere veelal historische voorjaarsbloeiende bolgewassen bloeien. In deze tuin worden oude bolgewassen voor het nageslacht bewaard, die commercieel nauwelijks meer interessant zijn. De Hortus Bulborum heeft als belangrijkste doel om deze rassen in stand te houden. Elk voorjaar kleuren de veldjes in de meest uiteenlopende tinten.

Programma:
16:30 uur: ontvangst met koffie/thee
17:00 uur start rondleiding
18:15 uur: einde en aansluitend napraten bij Brasserie in ’t Groen, Lagelaan 8 te Heiloo.
(Diegene die niet deelnemen aan de rondleiding Hortus Bulborum zijn uiteraard van harte welkom bij Brasserie in ’t Groen. Ondernemend Heiloo is graag uw gastheer van 17:30 – 19:30 uur.

Adres: Hortus Bulborum Foundation
Zuidkerkenlaan 23A, NL- 1906 AC Limmen

Routebeschrijving Hortus Bulborum:
Rijdt de N 203 in zuidelijke richting. Na verschillende stoplichten en rotondes komt u op de Rijksweg in Limmen. Volg deze totdat u een stoplicht heeft gepasseerd en u aan uw rechterhand Restaurant Lute Rootz. Hier gaat u linksaf de Zuidkerkenlaan in. Parkeer uw fiets/ auto op de parkeerplaats tussen het witte verenigingsgebouw ‘Ons Huis’ en de kerk, of langs de weg.

In verband met de rondleiding bij Hortus Bulborum is aanmelden verplicht.
Aanmelden hiervoor kan door een e-mail te sturen naar: secretariaat@ondernemendheiloo.nl met vermelding van uw naam en mocht u partner meekomen, graag de naam van uw partner.

Nog even dit: noteer alvast in uw agenda. Onze jaarlijkse barbecue staat gepland op zondag 1 september 2013.

Tot vrijdag 17 mei 2013.
Namens het Bestuur van Ondernemend Heiloo
Agnes Opdam
Secretaris

Beknopt verslag bijeenkomst Bestuur Ondernemend Heiloo d.d. 22 maart 2013

Aanwezig: Hr. Henk Morsch, Hr. Rob van der Wal, Hr. Jan Bellekom, Hr. Thijs Smit, Mw. Agnes Opdam

1. Opening: De voorzitter Henk Morsch opent de vergadering om 16:30 uur en heet de aanwezigen van harte welkom bij Fletcher Hotel-Restaurant Heiloo.

2. De notulen van de bestuursvergadering van 08 februari 2013 zijn goedgekeurd.

3. Agnes heeft de leden van bedrijventerrein de Boekelermeer via een email bericht geïnformeerd over wat de plannen zijn inzake de wijziging in het bestemmingsplan Boekelermeer (met name het plaatsen van windmolen) en heeft tevens vermeld dat de zienswijze binnen 6 weken dient te worden ingediend door de leden zelf.

Op 15 februari jl. heeft Rob van der Wal – tijdens de netwerkbijeenkomst – een taart en een bloemetje in ontvangst mogen nemen van de VVD-afgevaardigden vanwege zijn inzet ten aanzien van de aanleg van glasvezel in Heiloo. Daarnaast neemt hij een voorbeeldpositie inzake duurzaam ondernemen omdat hij als eerste met groene/electrische bedrijfsauto’s is gaan werken. Rob vindt het jammer dat er tijdens deze uitreiking de focus lag op zijn aandeel inzake de aanleg van glasvezel terwijl Breednet, Hero Veger, Corlien Moleman hier in de eerste opzet ook veel aan bijgedragen hebben.

4. Ingekomen stukken:
– Uitnodiging van de Kamer van Koophandel inzake bijeenkomst op 3 april a.s. met als onderwerp “Hoe hard lopen gemeenten voor Ondernemers”. Agnes probeert bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.
– Email d.d. 24 februari jl. van Marcel Keet inzake de Heiloo Olympics. De heer Keet zou graag een mailinglijst van onze leden willen ontvangen, zijn goede doelen eens bespreken tijdens een bestuursvergadering en vermelding van deze doelen (met eventueel logo’s) op de website van Ondernemend Heiloo. Zijn laatste opmerking inzake vermelding APK Service als lid bij Ondernemend Heiloo is inmiddels geregeld. Het Bestuur heeft veel respect voor goede doelen, maar is van mening dat Ondernemend Heiloo – conform haar statuten – bedoeld is voor ondernemerszaken en niet voor goede doelen. Het verstrekken van email adressen van onze leden voor onze leden is niet bedoeld voor het benaderen van onze leden voor goede doelen. Vermelding van de goede doelen op de website van Ondernemend Heiloo is geen probleem.
– Email d.d. 7 maart 2013 van Nico Adrichem. Hierin staat vermeld dat de kapel (Willibrordus Stichting) na de zomer in de steigers gaat voor een casco restauratie waarvoor subsidie is verkregen. Als het gaat om de toekomstige functie (multi-functioneel) is het nuttig om draagvlak en ideeën te krijgen uit de gemeenschap Heiloo/ regio. Het idee is om daarvoor in mei een grote bijeenkomst te organiseren, waarbij ook ondernemers-ideeën over de toekomst van dit voor Heiloo en de regio unieke en markante gebouw van harte welkom zijn. Zowel Nico Adrichem als GGZ zijn geen lid van onze vereniging. De heer Adrichem kan hiervoor een uitnodiging maken en deze zal dan op onze website geplaatst worden.
– Henk Morsch heeft een verzoek van Adrie Bijvoet ontvangen om op 28 maart ook bij Dorcas langs te komen (bedrijfsbezoek voorafgaand aan de jaarvergadering). Dit is helaas niet mogelijk. Leden die Dorcas willen bezoeken, kunnen dit tijdens de openingstijden van Dorcas doen.

5. Organisatie inzake Algemene Ledenvergadering op 28 maart 2013
– Voorafgaand aan de Ledenvergadering vinden er 2 bedrijfsbezoeken plaats te weten bij Erkamp Projectservice BV (aankomst om 16:30 uur en vertrek om 17:15 uur) en aansluitend bij Silhouet & La Locanda (aankomst om 17:30 uur en vertrek om 18:30 uur). Om 18:45 uur eenvoudige maaltijd bij Brasserie in ’t Groen. 20:15 uur: aanvang vergadering.
– KVO door Rob van der Wal met thema: hercertificering. Tijdstip 20:30 – 21:00 uur. Het certificaat wordt uitgereikt tijdens deze vergadering. Henk Morsch voert het woord en nodigt Agnes van Leeuwen (MKB Nederland), Hans Romeijn, Corlien Moleman, Hero Veger, Martin Lambert (commandant Brandweer), Marijke Kapteijn , Dirk Haasnoot en collega Edwin (Politie), uit om naar voren te komen.
– Henk Morsch bedankt het webteam, sprekerscommissie en het KVO team.
– Als afsluiting van de vergadering zijn de bedrijfpresentaties: in de juiste volgorde 1. Tusk Force door Oscar Haartman 2. Stip Business Controlling door Ronald van Stiphout 3. AMBOR creatie door Anne-Marie Bor 4. Van der Steen Autobedrijf BV door Frans Bakker. 22:15: sluiting van vergadering en netwerkborrel.

6. HOF officieel maken met statuten (dit met het oog op o.a. Heiloo 2030). Het Bestuur is van mening dat het HOF een informeel overlegorgaan van ondernemers is en dit willen we zo houden.

7. Heiloo 2030 – avond beleggen binnen Ondernemend Heiloo (Anne-Marie Bor). Jan Bellekom wil dit liever zelf gaan organiseren. Dit zal dan plaatsvinden op een ‘reguliere’ gewone avond buiten de netwerk bijeenkomst.

8. Ledenwerf-actie: dit agendapunt wordt verschoven naar de volgende bijeenkomst i.v.m. de tijdsplanning.
9. Rondvraag
Geen items

10. Om 18:30 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is gepland op donderdag 25 april om 20:00 uur bij Fletcher Hotel-Restaurant Heiloo.

Heiloo, 27 maart 2013 opgesteld door Agnes Opdam

Agenda Algemene Ledenvergadering 2013

Donderdag 28 maart aanstaande wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Dit staat er op de agenda: Agenda ALV.

Voorontwerpbestemmingsplan Boekelermeer

De gemeente Heiloo is voornemens het voorontwerpbestemmingsplan Boekelermeer Heiloo te publiceren in de Uitkijkpost van woensdag 13 februari 2013 waarna het plan wordt vrijgegeven voor inspraak. Het voorontwerp ligt ter inzage vanaf donderdag 14 februari 2013 tot en met woensdag 27 maart 2013.

Wij verwijzen u per bovengenoemde datum naar de gemeentelijke website, waar u het voorontwerpbestemmingsplan kunt inzien (www.heiloo.nl, bij ‘buurt’, ruimtelijke ordening’ en dan onder ‘bestemmingsplannen’).

Vanaf dezelfde datum kunt u het voorontwerp ook inzien op de landelijke website (www.ruimtelijkeplannen.nl/NL.IMRO.0399.BPBoekelermrHeiloo-VO01).
Ook ligt het plan bij de informatiebalie in het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek aan de Westerweg.

Het bedrijventerrein Boekelermeer Heiloo omvat in grote lijnen het als volgt begrensde gebied:

– aan de westzijde de ringsloot;
– aan de noordzijde de gemeentegrens met Alkmaar;
– aan de oostzijde het bedrijventerrein Boekel tevens grens met de gemeente Castricum;
– aan de zuidzijde de Kanaalweg.

Met het voorontwerpbestemmingsplan wordt het thans nog geldende bestemmingsplan Boekelermeer –Zuid 3 uit 2003 geactualiseerd.
Een wettelijk verplichte herziening, nieuwe ontwikkelingen en gewijzigde inzichten hebben geleid tot dit nieuwe voorontwerpbestemmingsplan.

Wij maken u erop attent, dat u uiterlijk woensdag 27 maart 2013 een schriftelijke inspraakreactie kunt insturen.

U kunt uw reactie opsturen naar:

Gemeente Heiloo
t.a.v. de heer L. Bas
afdeling VROM
Postbus 1
1850 AA HEILOO

of e-mailen naar:
l.bas@heiloo.nl